Cầm, kỳ, thi, tửu,
Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay…
Đàn năm cung réo rắt tính tình đây
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó
Thơ một túi phẩm đề(1) câu nguyệt lộ(2)
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà
Thú xuất trần, tiên vẫn là ta
Sánh Hoàng Thạch(3), Xích Tùng(4) ờ cũng đáng!
Thơ rằng:
Cầm tứ tiêu nhiên kỳ tứ sảng
Thi hoài lạc hỹ, tửu hoài nồng(5)

Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chung
Người ở thế, dẫu trăm năm là mấy?
Sách có chữ “nhân sinh thích chí(6)
Đem ngàn vàng chác lấy chuyện cười
Chơi cho lịch mới là chơi
Chơi cho đài các, cho người biết tay!
Tài tình, dễ mấy xưa nay!

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011


* Chú thích:

(1) Phẩm đề: Bình phẩm nhân vật.

(2) Nguyệt lộ: trăng và hạt sương.

(3) Hoàng Thạch Công: vị tiên bên cầu Dị Kiều cho Trương Lương quyển Binh thư tam lược giúp vua Hán bình định được thiên hạ.

(4) Xích Tùng Tử: người làm quan Vũ sư đời vua Thần Nông, sau đắc đạo thành tiên.

(5) Cung đàn hay, nước cờ sáng suốt. Lòng thơ vui, tính rượu nồng nàn.

(6) Nhân sinh thích chí: Người ta ở đời cốt thỏa chí mình.