Thông minh nhất nam tử,
Yếu vi thiên hạ kỳ(1).

Trót sinh ra thời phải có chi chi,
Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu(2).
Đố kị sá chi con Tạo,
Nợ tang bồng quyết trả cho xong.
Đã xông pha bút trận thì gắng gỏi kiếm cung,
Làm cho rõ tu mi nam tử.
Trong vũ trụ đã đành phận sự,
Phải có danh mà đối với núi sông.
Đi không chẳng lẽ về không?

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011

Xem thêm: Thơ Nôm Nguyễn Công Trứ


* Chú thích:

(1) Một trang nam tử thông minh, Phải là (người) khác thường trong thiên hạ.
(2) Ba vạn sáu: Ba vạn sáu ngàn ngày, chỉ trăm năm, cả đời người.