Cùng đạt(1) có riêng chi mệnh số
Hành tàng(2) nào hẹn với văn chương?
Đường công danh sau trước cũng là thường
Con tạo hoá phải rằng ghen ghét mãi?
Duyên ngư thuỷ(3) còn dành cơ hội lại
Quyết tang bồng cho phỉ chí trượng phu
Trong trần ai, ai kém ai đâu?
Tài bộ thế, khoa danh, ờ, lại có!
Thơ rằng: Độc thư thiên bất phụ
Hữu chí sự cánh thành(4)
Giang sơn đành có cậy trông mình
Mà vội mỉa anh hùng chi bấy nhẽ?
Đã sinh ra ở trong phù thế(5)
Nợ trần ai đành cũng tính xong
Nhắn lời nói với non sông
Giang sơn hầu dễ anh hùng mấy ai?
Thanh vân(6), trông đó mà coi

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011


* Chú thích:

(1) Cùng đạt: lúc cùng quẫn, lúc hiển đạt.

(2) Hành tàng: lúc ra làm việc đời, lúc đi ẩn.

(3) Ngư thủy: cá nước.

(4) Trời không phụ người đọc sách, Có chí thời việc sẽ thành.

(5) Phù thế: cuộc đời thay đổi.

(6) Thanh vân: mây xanh.