Chen chúc lợi danh đà chán ngắt,
Cúc tùng phong nguyệt(1) mới vui sao.
Đám phồn hoa trót bước chân vào,
Sực nghĩ lại giật mình bao kể xiết.
Quá giả vãng nhi bất thuyết(2),
Cái hình hài làm thiệt cái thân chi.
Cuộc đời thử gẫm mà suy,
Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu(3).
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ,
Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,
Riêng vui thú giang sơn phong nguyệt.
Mặc xa mã thị thành không dám biết,
Thú yên ba(4) trời đất để riêng ta.
Nào ai, ai biết chăng là?

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011

Xem thêm: Thơ Nôm Nguyễn Công Trứ


* Chú thích:

(1) Cúc tùng phong nguyệt: cúc, thông, gió, trăng, chỉ thú điền viên.

(2) Việc đã qua rồi không nên nhắc nữa.

(3) Cố cựu: bạn cũ.

(4) Yên ba: khói và sóng, chỉ cái thú thanh nhàn ngoài vòng danh lợi