thành phố không khóc hết cửa sổ của mình?
sấp mải để tang
người Quốc họa
thôi khất hôm nào
báo chí
quốc tang sau?
Phái – phố – ối? Phái ơ hờ ơ?

thành phố không khóc hết cửa sổ của mình
không phải lễ tang – người Quốc họa?
thôi khất hôm nào – quốc báo – quốc tang nhau.

phải có con mắt canh sáu mới thức suốt được năm canh.

người ta hát những ngày mai ca hát? còn Tư Mã? tôi?
tôi đã hát những ngày mai – không hát?
bây giờ tôi
hát – lạc quan đen?

mọi giá trị đều mua bằng những mất ngủ chân mây

ôi những phố cố tình vắng vẻ…
để khói hè

thế hệ sau quyết định thế hệ trước
con cháu quyết định ông cha
tương lai quyết định hiện tại và quá khứ?
tôi muốn một đồng hồ chạy ngược
xuất phát từ ngày mai
chạy tới bây giờ
chạy ngược tới ngày xưa?