Lưu trữ hàng ngày: Tháng Một 9, 2021

Dấu ấn lãng mạn chủ nghĩa trong truyện ngắn Maxim Gorky

Nói đến chủ nghĩa lãng mạn là nói đến vai trò của trực giác, cái vô thức, vai trò của thiên nhiên và cái...

Một cách tiếp cận truyện ngắn Việt Nam đương đại

(Đọc Truyện ngắn Việt Nam đương đại - diễn trình và động hướng, Lê Hương Thủy, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2019) Truyện ngắn là...
error: Content is protected !!