Xã hội học văn học và Nghiên cứu văn học bằng phương pháp xã...

Nhiều người, khi nghiên cứu văn học bằng phương pháp xã hội học thường nghĩ đó là xã hội học văn học. Thực tế...

M.Bakhtin và học thuyết thể loại văn học

Mikhail Mikhailovits Bakhtin (1895 – 1975) là một trong những nhà triết học, mĩ học, văn hóa học và nghiên cứu văn học lỗi...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là một phương pháp đã xuất hiện từ lâu trong nghiên cứu khoa học nói chung và trong nghiên cứu...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp ký hiệu học

Trước khi làm quen với phương pháp ký hiệu học, chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là “ký hiệu” và thế nào là...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hình thức

Nói một cách đơn giản, phương pháp hình thức là phương pháp phân tích các khía cạnh hình thức nghệ thuật của tác phẩm...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp tiểu sử

Nằm kế cận và có phần nào cùng loại với các phương pháp xã hội học sáng tác là phương pháp tìm hiểu và...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp hiện tượng học

Phương pháp hiện tượng học xuất hiện như là một phản ứng chống lại chủ nghĩa Kant mới. Và phương pháp này có cơ...

Phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương pháp thực chứng

Phương pháp thực chứng có cơ sở của nó là chủ nghĩa thực chứng trong triết học. Theo định nghĩa, chủ nghĩa thực chứng...

Phân tâm học và văn học: Kết luận (7/7)

“Nhưng chúng ta hãy thôi bình luận, nếu không chúng ta sẽ có nguy cơ quên rằng Hanold và Gradiva chỉ là những sáng...

Phân tâm học và văn học: Đọc văn bản (6/7)

“Phương pháp tiến hành của chúng tôi gồm sự quan sát có ý thức những quá trình diễn biến tâm lý bất bình thường...

BÀI VIẾT CHỌN LỌC

error: Content is protected !!