Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái(1)
Cái công danh là cái nợ nần
Nặng nề thay hai chữ quân thân
Đạo vi tử, vi thần(2) đâu có nhẹ
Cũng rắp điền viên vui tuế nguyệt
Trót đem thân thế hẹn tang bồng
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung
Hết bốn chữ trinh trung báo quốc(3)
Nghiêng mình những vì dân vì nước
Túi kinh luân(4) từ trước để về sau
Nghìn thu một tiếng công hầu

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011


* Chú thích:

(1) Tang bồng hồ thỉ là nợ kẻ làm trai.

(2) Vi tử vi thần: làm con làm tôi.

(3) Trinh trung báo quốc: một lòng chính trực, trung thành để đền ơn nước.

(4) Kinh luân: Xem chú thích bài Gánh trung hiếu.