Ngồi thử ngẫm trăm hoa ai nhuốm
Một hoa là riêng một sắc hương
Khi chưa xuân khép nép bên tường
Còn phong nhụy đợi Đông Hoàng(1) về cán đáng
Liễu tía, đào hường mai trắng trắng
Lan tươi, huệ tốt, lý xanh xanh
Thêm hương khi gió lá mưa cành
Mở mặt thấy giang sơn cười chúm chím
Khách thập thúy(2) say màu hoa diệm(3)
Đối mặt hoa mà cầm, mà kỳ, mà tửu, mà thi
Khuyên ai đừng dở cuộc li phi(4)
Trân trọng lấy hương giời cho trọn vẹn
Hoa với khách như đà có hẹn
Ưa màu nào, màu ấy là xinh
Trăm hoa cũng bẻ một cành.

Nguồn: Nguyễn Công Trứ cuộc đời và thơ do Đoàn Tử Huyến chủ biên, NXB Lao động, 2011


* Chú thích:

(1) Đông Hoàng: Thần Đông Hoàng, cũng là Đông Quân hay Chúa xuân, chỉ vị thần coi về mùa xuân.

(2) Thập thúy: thu nhặt cái đẹp, ý nói tìm hoa.

(3) Hoa diệm: tươi đẹp.

(4) Li phi: tan tác; lấy ý từ câu thơ Thiệu Tử đời Tống: “Khán hoa thận vật đáo li phi”, nghĩa là: Xem hoa đừng xem đến khi (hoa) tan tác.